KEUNG WA        The United of Wa State

Ting buan son:.. Aux koe lox viex son rhawm aux, aux si mie tix krai ceeix, mawh son pa dix pa ha an, viang mawh hoek yaox aux gum lox aik, ka O, lox an si daing khaw ka rhawm aux! viang mawh nan aux tom tix krai lih! “ Krax een rhawm lang khawm krax ploi rhawm mhawm mai paox tix an! Mawh krax mhawm son grum rhawm!.” Krax grum rhawm mai paox an, mawh pa mhawm son haok huan ceu cao ex. Moh haktiex nyiex yaong moh ceu cao tix caw tix yuh pa dix? Meung hoik mawmh meung ex, nyiex yaong hoik mawh nyiex ma ot ex, pui ku ceu hoik mawh pui hak tiex cao ex, phan ang ex moh paox tix, pui yaox tix moh ex, phan ang ex yuh kaing nyiex yaong cao tix, pui yaox tix yuh? Phan ex tawx pui tang dah yuh, kix hoek mawh si miang ka ex, hoek map nai ka piang ex. Phan ang ex sang tawx pui hoek tix map nai ka piang tix, ex khaw tix grum rhawm thung bung paox tix yuh kaing haktiex nyiex yaong cao tix haok huan awm pui piang meung. “Cao ang yaw, kraung ang ngoih, Kraung, lai/lox, been ceu cao pui mawx ceu pui an, phan ang yawg yaw, ang tawx riang, ang yuh haok huan , chix loh tix mawh kraung ang ngoih ngaix khaix.’’

26 March 2014 ~ 0 Comments

Meung Vax khrawm kaing yuh 2013 num

 MEUNG VAX KRHAWM KAING YUH DAUX 2013 NUM  Son sang nhie: kieh kaing: yuh haok huan si voe ngai, tawng: krax lud dee loe, mai jhak krax pa kub pa khaw daux kaing: yuh, lai yuh krax gau sawn mai paox ku plak ku vang, hawt lox pa tawx plak piang:, hoik mhaing dee num [...]

Tags:

06 February 2014 ~ Comments Off

Haok tax kuad Pang nyiiex cong liien Yaong Ting mai tawx lox si diex.

                  Haok tax kuad Pang nyiiex cong liien Yaong Ting mai tawx lox si diex. 2014 num khix 1 – 10 ngaix, cao kaing ting: daux vawng: Meung Vax tax kuad Pang, ot krax hawt hu fux cong see ling tax kuad Kloi, pu cang daux cub [...]

Tags:

24 January 2014 ~ Comments Off

17 ceu pui ot tau meung vax

CEU PUI 17 CEU, GRUM RHAWM OT TAU MEUNG MEUNG VAX. Viang meeik khan kix mawh ceu pa iak pa oix kawx, kix pon deed tix viex ceu pa ting khaing to cao: kix hu. Kawn khaox pa iak daux tiag, daux laug khan kix, viang ang koe riang cong miex ding kawx, kix pon [...]

Tags:
Stop censorship